หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทหารเอกแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน

เมืองลับแล ดินแดนแห่งคำเล่าขานตำนานลี้ลับ

เหล็กน้ำพี้ เหล็กหล้าโบราณชั้นดี

วนอุทยานต้นสักใหญ่โบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
   
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนต าบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสั ดกุ ่อสร้าง จานวน ๘ รายการ ของ กองสวสั ดิการสงั คม องคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ส าหรับ ผู้ เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาองคก์ ารบริหารส่วนตาบล สมยั วิสามญั สมยั ที่ ๑ ครงั้ ที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๔ ในวนั ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ม.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)  14 ม.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ   11 ม.ค. 2564 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔  30 ธ.ค. 2563 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของ โรงเรียนบ้านขุนฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔  30 ธ.ค. 2563 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔  30 ธ.ค. 2563 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จานวน ๙ ป้าย ของสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธ.ค. 2563 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน ๓ ป้าย ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธ.ค. 2563 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๓) ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  28 ธ.ค. 2563 41
  (1)     2      3   
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 055-043-220
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-043-220
จำนวนผู้เข้าชม 134,338 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10