หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทหารเอกแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน

เมืองลับแล ดินแดนแห่งคำเล่าขานตำนานลี้ลับ

เหล็กน้ำพี้ เหล็กหล้าโบราณชั้นดี

วนอุทยานต้นสักใหญ่โบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
   
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  7 พ.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  7 พ.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบอินเตอรเ์ น็ตภายในอาคาร จานวน ๕ รายการ สาหรบั องคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง อาเภอเมือง จงั หวดั อตุ รดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พ.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประกันภัย (ภาคบังคับ) สำหรับรถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 คัน  6 พ.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิ ลประชาสมั พนั ธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จานวน ๑ ป้าย ของสานักปลดั องคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  3 พ.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำปี 2564 (พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง   30 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)  28 เม.ย. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ ๘๑-๑๗๑๖ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๐-๐๐๑ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  28 เม.ย. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ  27 เม.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผ ้ชู นะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช าฝางใหญ่ บริเวณสวนนายสุพจน์ ทองอ้น ถึงสวนนางบรรเทา เมืองนันท์ บ้านขุนฝาง บ้านขุนฝาง หมู่ที่ ๖ ตาบล ขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เม.ย. 2564 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 055-043-220
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-043-220
จำนวนผู้เข้าชม 311,593 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10