หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
ศูนย์รวมจิตใจในตำบลขุนฝาง
สินค้าสร้างรายได้ในตำบลขุนฝาง
1
2
3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นายไพศาล หรรษไพบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
กิจการสภา.
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน (คันที่ 2) เดือนเมษ [ 27 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน (คันที่ 1) เดือนเมษา [ 27 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารกลางวัน (เดือนเมษายน 2567) [ 27 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปนะจำปีงบปร [ 21 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน (คันที่ 2) เดือนม [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 46 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 129 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 163 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ในศพด.อบต.ขุนฝาง (คั [ 30 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 154 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖ [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันส [ 9 เม.ย. 2567 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๖-๐๐๔ สายห้วยดินแด [ 21 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาตรวจเช็ครถกู้ชีพกู้ภัย (รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคา) หมายเลขทะเบียน อุตรดิต [ 14 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาตรวจเช็ครถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ กท ๔๙๒๑ เลขคร [ 13 มี.ค. 2567 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
   
 
   
 
 โครงการฝึกอบรมเรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก [ แนบ1 ]  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
 ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกลุ่มสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการปรับเป็นพินัย [ แนบ1 ]  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
 แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ แนบ1 ]  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
 กำซับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ [ แนบ1 ]  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 [ แนบ1 ]  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำและกระบวนการผลิตน้ำประปา รุ่นที่ 2.2567 [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีที่ยื่นบัญชัทรัพย์สินและหนี้สิน(ODRS) [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ประกาศคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566 [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ [ แนบ1 ]  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับสื่อเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 [ แนบ1 ]  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ แนบ1 ]  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
 ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [ แนบ1 ]  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
   
 
   
 
อบต.สองคอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมรุ-นาห้วยหยัน หมู่ที่ 8 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังห [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.สองคอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 (สายบ้านนายบุตรสี ผันผุย) หมู่ที่ 4 ตำบลสองคอน อำเ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สองคอน ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาดกลาง หมู [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.สองคอน ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาดกลาง หมู [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ไร่อ้อย [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่คำมัน นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ร่วมเปิดงานจุดตรวจ ด่านตรว [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านแม่คำมัน นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ร่วมเปิดงานจุดตรวจ ด่านตรว [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ผักขวง [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยมุ่น โครงการรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำไผ่ ซ่อมแซมถนน พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบและตัดกิ่งไม้ริมถนน [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำไผ่ โครงการผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำไผ่ ตรวจสอบความเสียหาย หมู่ 1 บ้านนาผักฮาด และหมู่ 2 บ้านห้วยเดื่อ เนื่องจากเกิดเหต [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ในเมือง [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถตู้ ทะเบียน นข 2659 อต [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งนูน (สำนักปลัด/งานป้องกัน) [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
   
 
   
 


ทม.อุตรดิตถ์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านหม้อ จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9 วิชาการทะนุบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ในเมือง จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียงและวงดนตรี รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโคร [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ในเมือง จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียงและวงดนตรี รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโคร [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ในเมือง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ในเมือง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ในเมือง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ทองแสนขัน จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ หมู่ที่ 2 [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ทองแสนขัน จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 27 หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน ตำบ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำพี้ ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ตามโครงการประเพณีวันสงกรา [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำพี้ ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ตามโครงการประเพณีวันสงกรา [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำพี้ จ้างเหมาจัดเครื่องบวงสรวงโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้ โดยวิธีเฉ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.หาดล้า จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สาย อตถ.79-008 ซอยโป่งเป้า หมู่ที่ 3 บ้านหาดไก่ต้ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านด่านนาขาม จ้างวงดนตรีโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.หัวดง จ้างตกแต่งรถแห่พระและรถแห่นางสงกรานต์ จัดหานางสงกรานต์พร้อมแต่งหน้า และจัดหาเครื [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.หัวดง จ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.ในเมือง จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียงและวงดนตรี รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโคร [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.ด่านแม่คำมัน จ้างเหมามหรสพ(ดนตรีย้อนยุค) ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอา [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.ด่านแม่คำมัน จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำป [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.อุตรดิตถ์ เช่าและติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๓ ตัว พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ วัน โดยวิธ [ 10 เม.ย. 2567 ]
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สนทนาในตำบล
Our Webboard
   
 
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 123  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ให้บริการแล้วค่ะ (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 816  ตอบ 1  
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศั (20 ก.ค. 2565)    อ่าน 657  ตอบ 0  
   
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
OTOP TRAVEL
 
ผลิตภัณฑ์
ในตำบล
กล้วยฉาบ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
สถานที่สำคัญ
ในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
e-Service
คำร้องทั่วไป
คำขอรับบริการน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค
แบบคำขอรับบริการใช้รถกู้ชีพ
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-043-220
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ขุนฝาง
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-043-220 โทรสาร : 055-043-220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
จำนวนผู้เข้าชม 5,505,675 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ขุนฝาง

facebook
อบต.ขุนฝาง
อบต.ขุนฝาง
 
 
Facebook
อบต.ขุนฝาง